Zebranie Zarządu


4 marca o godz. 16.00 odbędzie się posiedzenie Zarządu Automobilklubu Mysłowickiego.
Przewidywany porządek posiedzenia:

  1. Odczytanie protokołu z poprzedniego zebrania Zarządu
  2. Zatwierdzenie sprawozdania z realizacji celów statutowych za rok 2014
  3. Omówienie sytuacji finansowej na dzień 31.12.2014 r
  4. Zatwierdzenie planów pracy oraz preliminarza budżetowego na rok 2015
  5. Podjęcie uchwały o wysokości składki członkowskiej na 2015 r
  6. Podjęcie uchwały o skreśleniu z listy członków Klubu osób, które nie opłaciły składki za rok 2014
  7. Wolne wnioski