Silesia Classic Kart 2023


SILESIA CLASSIC KART 2023

SCK 2023

PODSTAWOWE INFORMACJE

Impreza odbędzie się 30.09.2023 na torze Steel Ring w Trzyńcu przy ulicy Stare Mesto 94.


REGULAMIN 


FORMULARZ ZGŁOSZENIA 


 HARMONOGRAM


WYNIKI

Kategoria Formuła C:

miejsce 1 – Mariusz Ładziński
miejsce 2 – Piotr Tomaś
miejsce 3 – Dominik Lisowski

Kategoria 125:

miejsce 1 – Piotr Szałas
miejsce 2 – Patryk Rozalik
miejsce 3 – Robert Kliszewski

Kategoria 100:

miejsce 1 – Łukasz Butowski
miejsce 2 – Adam Tomaszewski
miejsce 3 – Dominik Lisowski

Kategoria Wyścigowa 125:

miejsce 1 – Tomasz Krzciuk
miejsce 2 – Łukasz Burkacki
miejsce 3 – Jarosław Dąbrowski

Kategoria WSK Popularna:

miejsce 1 – Daniel Nawrot
miejsce 2 – Marek Obrębski
miejsce 3 – Leszek Patan

Kategoria WSK Narodowa:

miejsce 1 – Adam Wincowski
miejsce 2 – Tomasz Krzciuk
miejsce 3 – Piotr Kuźniak

Kategoria Open:

miejsce 1 – Jarosław Dąbrowski
miejsce 2 – Szymon Sułek
miejsce 3 – Bedrich Teichman

Kategoria Open Expert:

miejsce 1 – Łukasz Ernst
miejsce 2 – Marcin Kocuba
miejsce 3 – Mariusz Szymczak

Kategoria Briggs Polish Kart Series:

miejsce 1 – Bartosz Babicz
miejsce 2 – Kamil Zbucki
miejsce 3 – Piotr Pućka

GALERIA

PATRONI MEDIALNI / PARTNERZY

SILESIA CLASSIC KART 2022

SCK 2022

REGULAMIN

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorzy

Organizatorem imprezy kartingowej jest Automobilklub Mysłowicki sekcja kartingowa Silesia Classic Kart tel. (32) 222-28-18.

Bank Pekao S.A. o/Mysłowice, nr konta: 94 1240 4315 1111 0000 5296 3298 e-mail: biuro@srv59986.seohost.com.pl

Tel. biura imprezy: 792-641-298

 1. Data i miejsceimprezy

Impreza odbędzie się na torze Steel Ring w Trinec (Czechy), przy ulicy Staré Město 94 w dniu 1 października 2022 roku.

 1. Biuroimprezy

Do dnia poprzedzającego imprezę tj. 30-09-2022 biuro znajduje się w siedzibie Automobilklubu Mysłowickiego ul. Obrzeżna Północna 24 w Mysłowicach, czynne od 8:00 do 16:00.

W dniu imprezy 1-10-2022 biuro znajdować będzie się na recepcji głównej toru Steel Ring i będzie czynne od godziny 8:00.

 1. Charakter i celimprezy

Impreza ma charakter pokazowy i będzie polegała na prezentowaniu gokartów wyprodukowanych przed 2002 rokiem, w celu upamiętnienia wyścigów gokartów w regionie Górnego Śląska. Odbędą się przejazdy pokazowe oraz wybory najładniejszego gokarta.

§2. ZGŁOSZENIA I WPISOWE

 1. Zgłoszenia kategorii: WSK 125, WYŚCIGOWA 125, FORMUŁA C, 100, 125 oraz GOŚĆ będą przyjmowane osobiście w biurze imprezy lub pocztą elektroniczną (na adres e-mail: biuro@srv59986.seohost.com.pl ) poprzez dedykowany formularz na stronie imprezy do dnia 30-09-2022.
 2. Zgłoszenie zostanie przyjęte jeśli: wypełnione są wszystkie rubryki, jest podpisane własnoręcznie przez uczestnika (w oryginale) i zostało opłacone wpisowe w pełnej wysokości. Oryginał zgłoszenia uczestnik musi przekazać w dniu 1-10-2022 w biurze imprezy, podczas rejestracji.
 3. W przypadku przelewu na konto wymaga się załączenia do zgłoszenia potwierdzenia wpłaty pełnej kwoty wpisowego.
 4. Przez fakt podpisania zgłoszenia uczestnik przyjmuje do wiadomości, że startuje w imprezie na własną odpowiedzialność i zrzeka się wszelkich praw do odszkodowań za wszelkie straty wynikłe podczas imprezy.
 5. Wpisowe wynosi:
  5.1. Od 01-05-2022 do 31-08-2022 – 300zł od uczestnika (gwarantowany pakiet startowy),
  5.2. Od 01-09-2022 do 30-09-2022 – 400zł od uczestnika (brak gwarancji pakietu startowego),
  5.3. W dniu pokazów 500zł (bez pakietu startowego).
  5.4. Jeżeli uczestnik będzie startował w więcej niż jednej kategorii powinien dopłacić 100zł za każdą następną kategorię.
  5.5.Uczestnik zgłoszony tylko w kategorii RENTAL zwolniony jest z opłaty wpisowego. Opłatę za wypożyczenie sprzętu pobiera przedstawiciel toru Steel Ring.
 6. Wpisowe nie podlegazwrotowi.
 7. Wszyscy uczestnicy, którzy w terminie odbywania się imprezy nie ukończyli 18 lat , muszą złożyć w Biurze Organizatora pisemną zgodę opiekuna prawnego, którego obecność jest konieczna podczas imprezy (druk do pobrania w biurze imprezy). Minimalny wiek uczestnika to 15 lat.

§3. KATEGORIE

 1. WSK 125 – silnik WSK 125 z oryginalnym cylindrem, głowicą i skrzynią biegów.
 2. 100 – silniki kartingowe, dwusuwowe bez skrzyni biegów, chłodzone powietrzem lub cieczą, o pojemności do 100ccm, wyprodukowane przed 2002 rokiem.
 3. 125 – silniki kartingowe, dwusuwowe bez skrzyni biegów, chłodzone powietrzem lub cieczą, o pojemności od 101ccm do 125ccm, wyprodukowane przed 2002 rokiem.
 4. WYŚCIGOWA 125 – silniki dwusuwowe o pojemności 125ccm ze skrzynią biegów wyprodukowane przed 2002 rokiem w KDL (Kraje Demokracji Ludowej np. CZ 516, Mińsk 125), bez WSK 125.
 5. FORMUŁA C – silniki dwusuwowe o pojemności 125ccm ze skrzynią biegów, chłodzone powietrzem lub cieczą, wyprodukowane przed 2002 rokiem.
 6. RENTAL – umożliwia start osobom nie posiadającym własnego sprzętu. Sprzęt należy wypożyczyć w recepcji toru za dodatkową opłatą ustaloną przez przedstawiciela toru Steel Ring.
 7. GOŚĆ – dopuszcza się udział gokartów WSPÓŁCZESNYCH tj. wyprodukowanych po roku 2002. Poszczególni uczestnicy o statusie GOŚĆ będą przydzieleni do jazdy w jednej z w/w kategorii. O przydziale kategorii decyduje organizator. Uczestnicy w klasie GOŚĆ nie będą uwzględniani przy podziale nagród.
 8. W przypadku małej ilości zgłoszeń w danej klasie, organizator zastrzega sobie prawo do łączenia kategorii w celu maksymalnego wykorzystania możliwości/pojemności toru.
 9. Aby klasa została uwzględniona w podziale nagród musi być zgłoszonych min. 3 gokarty.

§4. ZASADY PRZEBIEGU IMPREZY

 1. Przed oficjalnym rozpoczęciem imprezy będzie przeprowadzone badanie kontrolne gokartów zgłoszonych do imprezy, mające na celu potwierdzenie zgodności sprzętu z zapisami §5 niniejszego regulaminu.
 2. O kolejność na starcie zdecyduje losowanie pól startowych.
 3. W celu uruchomienia gokartów do przejazdów pokazowych na polach przedstartowych może przebywać uczestnik i jedna osoba do pomocy.
 4. Organizator zapewni i przydzieli numery startowe, w formie nalepek, dla zgłoszonych uczestników.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w przebiegu oraz sposobie rozgrywania imprezy celem optymalizacji przebiegu imprezy oraz utrzymania należytego porządku.

§5. WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Podwozia powinny spełniać wymogi minimum :
  • wyprodukowane przed 2002 rokiem (za wyjątkiem kategorii RENTAL oraz GOŚĆ),
  • hamulce dowolne, minimum na tylną oś,
  • zderzaki przód, tył,
  • ogumienie dowolne,
  • każdy silnik powinien być wyposażony w układ wydechowy zakończony tłumikiem,
  • pola numerowe przód, tył wymiar 215mm x 215mm (lub zgodne z rokiem produkcji gokarta),

żaden element nie może wystawać poza obrysgokarta.

 1. Uczestnik musi posiadać:
  • ubezpieczenie sportowe NNW na czas trwania imprezy,
  • kask zamknięty z homologacją drogową,
  • kombinezon jednoczęściowy,
  • rękawice zakrywające nadgarstek,
  • buty zakrywające kostkę.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Formularz_zgloszen_IGP-SCK
Formularz_zgloszen_IGP-SCK_eng – ENGLISH VERSION


RULES I GRAND PRIX SILESIA CLASSIC KART

§1. GENERAL PROVISIONS
1. ORGANIZERS
Organizer of karting event is Automobilklub Mysłowicki karting section Silesia Classic Kart phone no. +48 (3 2) 222 28 18.
Bank Pekao S.A. o/Mysłowice , bank account no.: 94 1240 4315 1111 0000 5296 3298
email: biuro@srv59986.seohost.com.pl
phone no. event office: +48 792 641 298
2. Date and place of the event
Event will take place on Steel Ring track in Trinec (Czech Rep.), Staré Město 94 street, on 1st October 2022.
3. Event office
Until day before event, that is 30 09 2022 event office will be in headquarters of Automobilklub Mysłowicki, Obrzeżna Północna 24 street in Mysłowice, opened from 8:00 till 16:00. At the day of event 1 10 2022 office will be placed in main reception of Steel Ring track and will be opened from 8:00.
4. Charakter and goal of event
Events character is demonstrative and will be to present gokarts produced before
year 2002, to commemorate gokart races in the Upper Silesia region. There will be demonstration runs and selection of the most beautiful go kart.
§2.
APPLICATIONS AND ENTRIES
1. Application forms for categories: WSK 125, WYŚCIGOWA 125, FORMUŁA C, 100 , 125 and GUEST will be accepted in personat event office or by email (e mail: biuro@srv59986.seohost.com.pl ) through assigned form available on event website
until 30.09.2022.
2. Application will be acc epted if: all fields are filled, is signed by hand by participant (original form) and entry fee was fully paid. If participant is coming outside of Poland and does not have possibility to transfer money to organizer bank account number, payment can be done in the day of event, in cash (currency CZK). Original copy of application form has to be handed on 1.10.2022 at Event Office during registration.
3. In case entry fee was paid by wire transfer it is needed to show proof of full amount
payment.
4. By signing the application, the participant acknowledges that he starts the event at his own risk and waives any rights to compensation for any losses incurred during the event.
5. Entry fees are :
5.1. From 01 05 2022 to 31 08 2022 300 zł per participant (starter pack gu aranteed) or
1600 CZK paid at Event Office during event day
5.2. From 01 09 2022 to 30 09 2022 400 zł per participant (no guarantee for receiving
starter pack) or 2140 CZK paid at Event Office during event day
5.3. At the day of event 500 zł (without starter pack) or 2680 CZK paid at Event Office
during event day
5.4. In case participant is going to take part in more than one category should pay extra
100 zł (540 CZK) per every category
5.5. Participant entering event in RENTAL category only is exempt from the entry fee. The fee for renting the equipment is collected by a representative of the Steel Ring track.
6. 6. Entry fee is not refundableEntry fee is not refundable
7. Every participant, who did not turned 18 years old at the day of event, must place in Event
7. Every participant, who did not turned 18 years old at the day of event, must place in Event Office wrOffice written itten permissionpermission from Legal Guarduian, who needs to be present at the Event from Legal Guarduian, who needs to be present at the Event (form will be available at Event Office). (form will be available at Event Office). Minimum age of participant is 15 years old.Minimum age of participant is 15 years old.
§3.
§3. CATEGORIESCATEGORIES
1. WSK 125WSK 125 — WSK 125 engines with original cylinder, head and gearbox. WSK 125 engines with original cylinder, head and gearbox.
2. 100100 –– kakarting engines, 2 stroke without gearbox, air or water cooled, capacity up to rting engines, 2 stroke without gearbox, air or water cooled, capacity up to 100ccm, produced before year 2002.100ccm, produced before year 2002.
3. 125125 — karting engines, 2 stroke without gearbox, air or water cooled, capacity from 101ccm karting engines, 2 stroke without gearbox, air or water cooled, capacity from 101ccm up to 125ccm, produced before year 2002.up to 125ccm, produced before year 2002.
4. WYŚCIGOWA 125WYŚCIGOWA 125 –– 2 stroke engines, capacity 125ccm with gearbox, produced before 2 stroke engines, capacity 125ccm with gearbox, produced before year 2002 in KDL (former Communist Bloc countries, f.ex. CZ 516, Mińsk 125), WSK 125 year 2002 in KDL (former Communist Bloc countries, f.ex. CZ 516, Mińsk 125), WSK 125 excluded.excluded.
5. FORMUŁA CFORMUŁA C — 2 stroke engines, capacity 125ccm with gearbox, air or water cooled, 2 stroke engines, capacity 125ccm with gearbox, air or water cooled, produced befoproduced before year 2002.re year 2002.
6. RENTALRENTAL — enables people who do not have their own equipment to start. The equipment enables people who do not have their own equipment to start. The equipment should be rented at the track reception for an additional fee determined by the should be rented at the track reception for an additional fee determined by the representative of the Steel Ring track.representative of the Steel Ring track.
7. GUESTGUEST –– contemporary gokarts, producedcontemporary gokarts, produced after year 2002. Individual participants with the after year 2002. Individual participants with the GUEST status will be assigned to drive in one of the aboveGUEST status will be assigned to drive in one of the above–mentioned categories. The mentioned categories. The organizer decides about the allocation of the category. Participants in the GUEST class organizer decides about the allocation of the category. Participants in the GUEST class will not be considered for the dwill not be considered for the distribution of prizesistribution of prizes
8. In the event of a small number of entries in a given class, the organizer reserves the right In the event of a small number of entries in a given class, the organizer reserves the right to combine categories in order to maximize the capacity of the track.to combine categories in order to maximize the capacity of the track.
9. In order for a category to be included in the prize distribution, min. In order for a category to be included in the prize distribution, min. 3 gokarts needs to be 3 gokarts needs to be registered.registered.
§4. RULES OF THE EVENT
1. Before the official start of the event, a control test of the gokarts entered into the event will Before the official start of the event, a control test of the gokarts entered into the event will be carried out, in order to confirm the compliance of the equipment with the provisions of be carried out, in order to confirm the compliance of the equipment with the provisions of §5 of t§5 of these regulations.hese regulations.
2. The starting order will be determined by the drawing of the starting fieldsThe starting order will be determined by the drawing of the starting fields
3. In order to start the gokarts for demonstration runs, there may be a participant and one In order to start the gokarts for demonstration runs, there may be a participant and one additional person to help on the preadditional person to help on the pre–start fields.start fields.
4. The organizer will prThe organizer will provide and allocate starting numbers, in the form of stickers, for the ovide and allocate starting numbers, in the form of stickers, for the registered participants.registered participants.
5. The organizer reserves the right to change the process and the way the event is done in The organizer reserves the right to change the process and the way the event is done in order to optimize the process of the event and maintain proper orderorder to optimize the process of the event and maintain proper order
§5. TECHNICAL REQUIREMENTS
1. Chassis should meet the following minimum requirements:Chassis should meet the following minimum requirements:
— produced before year 2002 (except RENTAL and GUEST)produced before year 2002 (except RENTAL and GUEST)
— brakes allowed, minimum rear axle,brakes allowed, minimum rear axle,
— bumpers front, rear,bumpers front, rear,
— any tires allowed,any tires allowed,
— every engine should be equippeevery engine should be equipped with an exhaust system ended with a silencer,d with an exhaust system ended with a silencer,
— number fields, front, rear, dimensions: 215mm x 215mm (or in accordance with the number fields, front, rear, dimensions: 215mm x 215mm (or in accordance with the production year of the goproduction year of the go–kart)kart)
– no element can protrude beyond the outline of the gokart.no element can protrude beyond the outline of the gokart.
2.2. The participant must have:The participant must have:
— sport insurance for the time of Event (Insurance Against Accidents)sport insurance for the time of Event (Insurance Against Accidents)
— Fullface helmet with road homologationFullface helmet with road homologation
— oneone–piece suit,piece suit,
— gloves covering the wrist,gloves covering the wrist,
— shoes covering the ankle,shoes covering the ankle.

GALERIA

JEST Rajdowo | Facebook

PATRONI MEDIALNI / PARTNERZY

Silesia Classic Kart 2022

PODSTAWOWE INFORMACJE

Impreza odbędzie się 30.09.2023 na torze Steel Ring w Trzyńcu przy ulicy Stare Mesto 94.

REGULAMIN https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid025gufUXoRZngwioPXrLjZJ8xovC5BJfYaxZtUvXiTTs8281n9vaqxmHMeywnmMb5nl&id=100088655335446

ANEKS DO REGULAMINU

FORMULARZ ZGŁOSZENIA Formularz zgłoszenia

LISTA STARTOWA
1. Julia Gracka – Silesia Classic Kart AMysłowicki (kat. OPEN)
2. Cezary Roszkowski – Retro Kart Białystok (kat. OPEN EXPERT)
3. Felipe Nardo – Silesia Classic Kart (kat. Open) 
4. Sławomir Lasota – Retro Kart Białystok (kat. Formuła C)
5. Piotr Kuźniak – Wallrav Racing Club (kat. WSK 125 Narodowa, Wyścigowa 125)
6. Kamil Dunaj – Retro Kart Białystok APodlaski (kat. WSK 125 Narodowa)
7. Stanisław Dunaj – Retro Kart Białystok APodlaski (kat. Open Expert)
8. Tomasz Raszka – Silesia Classic Kart (kat. WSK 125 Narodowa, Open Expert)
9. Michał Kocuba – KRT PAPU.IO (kat. Open Expert)
10. Marcin Kocuba – KRT PAPU.IO (kat. Open Expert)
11. Roman Kocuba – KRT PAPU.IO (kat. Open Expert)
12. Adrian Konrad – KRT PAPU.IO (kat. Open Expert)
13. Adam Czeladzki – Karting Master Team Poland APolski (kat. 125)
14. Martyna Rozalik – Retro Kart Zielona Góra (kat. 125)
15. Patryk Rozalik – Retro Kart Zielona Góra (kat. 125)
16. Dariusz Rozalik – Retro Kart Zielona Góra (kat. 125)
17. Alfred Benczarski – Retro Kart Zielona Góra (kat. WSK 125 Popularna)
18. Eugeniusz Wiesiełowski – Retro Kart Białystok APodlaski
(kat. WSK 125 Narodowa, Formuła C, Open Expert)
19. Dariusz Dobrzyński – Retro Kart Białystok APodlaski (kat. Formuła C)
20. Piotr Dobrzyński – Retro Kart Białystok APodlaski (kat. Formuła C)
21. Marcin Filipowicz – Karting Masters Team Poland ARzemieślnik (kat. Formuła C)
22. Krzysztof Owczarek – Karting Masters Team Poland ARzemieślnik (kat. Open)
23. Jakub Hubert Malamis (kat. Open)
24. Sławomir Rudnik – Retro Kart Białystok (kat. WSK Narodowa)
25. Radosław Romańczyk – Retro Kart Zielona Góra (kat. Open Expert)
26. Dawid Brachman (kat. Open)
27. Krzysztof Kukułka – tgm cmpny (kat. Open)
28. Jacek Poświątny – B-M Cat Białystok (kat. Open Expert)
29. Sławomir Knieć – KTK Koszalin (kat. Formuła C, 100)
30. Tomasz Wnuszyński – B-M Cat Białystok (kat. Open Expert)
31. Dominik Lisowski – Karting Team Koszalin (kat. Formuła C, 100)
32. Robert Kliszewski – Auto Moto Klub Wrocławski (kat. 125)
33. Grzegorz Lisowski – Retro Kart Białystok (kat. WSK 125 Popularna)
34. Łukasz Burkacki – AZM Lublin (kat. WSK 125 Narodowa, Wyścigowa 125)
35. Jarosław Dąbrowski (kat. Wyścigowa 125, Formuła C)
36. Maurycy Ciołkosz (kat. Open Expert)
37. Krzysztof Wychowaniec – Kart Team Koźle (kat. WSK 125 Popularna)
38. Krystian Olejnik – Iława Racing Team (kat. Wyścigowa 125)
39. Tomasz Mróz – AZM Lubin (kat. Formuła C)
40. Kamil Kapryan – Silesia Classic Kart (kat. Formuła C)
41. Robert Chilczuk (kat. Open Expert)
42. Andrzej Włodarczyk – Iława Racing Team (kat. Formuła C, Open Expert)
43. Halina Włodarczyk – Iława Racing Team (kat. Wyścigowa 125)
44. Jakub Bendzera – AZM Lubin/Silesia Classic Kart AMysłowicki
(kat. Formuła C, Open Expert)
45. Wojciech Kur – Iława Racing Team (kat. Formuła C)
46. Mariusz Ładziński – Iława Racing Team (kat. Formuła C)
47. Michał Wilemski – Iława Racing Team (kat. Formuła C)
48. Jan Grzesik – Kart Team Koźle (kat. Junior)
49. Andrzej Grzesik – Kart Team Koźle AKędzierzyńsko-Kozielski (kat. 100)
50. Leszek Patan – LPM AWielkopolski (kat. WSK 125 Popularna, Wyścigowa)
51. Łukasz Gątkowski – No Stress Racing Team AZM Lubin (kat. Junior)
52. Michał Gątkowski – No Stress Racing Team AZM Lubin
(kat. WSK 125 Popularna, Formuła C)
53. Mariusz Białek – Karting Masters Team Poland AK Rzemieślnik (kat. Formuła C)
54. Piotr Szałas – Kart Team Koźle (kat. 125)
55. Filip Szałas – Kart Team Koźle (kat. Junior)
56. Maciej Pierzgalski – MP Garage AJurajski (kat. Formuła C)
57. Adam Tomaszewski – Racing Line AK Rzemieślnik (kat. 100, Open)
58. Henryk Szałas – Kart Team Koźle (kat. 125)
59. Andrzej Kozok – Kart Team Koźle (kat. WSK 125 Popularna)
60. Kamil Karczmarczyk ARzemieślnik (kat. Open Expert)
61. Szymon Sułek (kat. Open)
62. Jakub Wyrwas – Hangar Racing Team (kat. Formuła C)
63. Mateusz Żabiński – Hangar Racing Team (kat. WSK 125 Narodowa)
64. Ryszard Kapuściński – AB Bydgoszcz (kat. WSK 125 Popularna)
65. Mariusz Szymczak – ALeszczyński (kat. Open Expert)
66. Leszek Salach (kat. Formuła C)
67. Łukasz Butowski – Karting Team Koszalin (kat. Formuła C, 100)
68. Marek Obrębski – Akurs (kat. WSK 125 Popularna)
69. Andrzej Rząca – Retro Kart Białystok APodlaski (kat. WSK 125 Narodowa)
70. Julian Rząca – Retro Kart Białystok APodlaski (kat. 125)
71. Krzysztof Konefał – Karting Team Koszalin (kat. Formuła C)

 

 

PATRONI MEDIALNI / PARTNERZY