Informacje


O nas

Stowarzyszenie Automobilklub Mysłowicki posiada osobowość prawną i działa zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 wraz z późniejszymi zmianami) oraz z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami).

Działalność statutowa Klubu skupia się wokół komisji i oparta jest na pracy społecznej członków:

Szczegółowe cele statutowe opisane zostały w Statucie [PDF].

Automobilklub Mysłowicki jest członkiem zwyczajnym Polskiego Związku Motorowego.

Władze

21 listopada 2023 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Automobilklubu Mysłowickiego. Aktualny skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej na lata 2023-2027.

Zarząd Automobilklubu Mysłowickiego:

 • Prezes Zarządu – Anna Kupis-Szreniawska
 • Wiceprezes Zarządu – Przemysław Hajduk
 • Skarbnik – Michał Brzóska
 • Sekretarz – Wojciech Żak
 • Przewodniczący Komisji ds. Caravaningu – Jan Klos

Komisja Rewizyjna:

 • Przewodnicząca – Bogumiła Żak
 • Sekretarz – Joanna Brzóska – Duda
 • Członek – Bartosz Hyrja

Reprezentanci Automobilklubu we władzach Zarządu Okręgowego PZM w Katowicach:
1. Anna Kupis – Szreniawska – Sekretarz ZO PZM, Delegat na Walne Zgromadzenie Delegatów PZM od 25.03.2023 r.
2. Adam Wincowski – Członek ZO PZM od 25.03.2023 r.

Jak zostać członkiem

Składka członkowska na 2024 r. wynosi 90,00 zł, za wyjątkiem:

 • osób w wieku szkolnym, rencistów i emerytów składka wynosi 45,00 zł,
 • rodzin będących członkami Klubu składka dla jednego współmałżonka wynosi 45,00 zł,
 • osób, których stan członkowski w Automobilklubie Mysłowickim wynosi nieprzerwanie 30 lat zostają zwolnione z opłaty składki członkowskiej za bieżący rok zachowując przy tym wszelkie prawa przysługujące członkom Automobilklubu Mysłowickiego.
 • Dla osób, które po raz pierwszy chcą zapisać się do Klubu składka członkowska wzrasta dodatkowo o kwotę wpisowego w wysokości 300,00 zł.

Wpłat można dokonywać przelewem na poniższe dane:

Automobilklub Mysłowicki  ul. Obrzeżna Północna 24, 41-400 Mysłowice
Bank Pekao S.A. o/Mysłowice nr 94 1240 4315 1111 0000 5296 3298 z dopiskiem: składka członkowska za rok 2024

lub w biurze Klubu przy ul. Obrzeżnej Północnej 24 w Mysłowicach.

ZAŁĄCZNIKI

Statut

Rozliczenie dotacji

Rok 2019

Automobilklub Mysłowicki otrzymał dotację ze środków publicznych Gminy Miasto Mysłowice w wysokości 5.000,00 zł na realizację zadania publicznego pod nazwą: “Organizacja uprawiania sportu w 2019 roku” w dyscyplinie sport motorowy.


Rok 2018

Automobilklub Mysłowicki otrzymał dotację ze środków publicznych Gminy Miasto Mysłowice w wysokości 5.000,00 zł na realizację zadania publicznego pod nazwą: “Organizacja uprawiania sportu w 2018 roku w dyscyplinie sport motorowy”.


Rok 2017

Automobilklub Mysłowicki otrzymał dotację w wysokości 10.000,00 zł na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Wsparcie działań promujących zdrowie poprzez organizację spotkań dotyczących profilaktyki chorób układu krążenia oraz nauki pierwszej pomocy ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku senioralnym.” Dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Śląskiego.

Automobilklub Mysłowicki otrzymał dotację ze środków publicznych Gminy Miasto Mysłowice w wysokości 7.000,00 zł na realizację zadania publicznego pod nazwą: “Organizacja uprawiania sportu w 2017 roku” w dyscyplinie sport motorowy – popularny sport samochodowy.”

Automobilklub Mysłowicki otrzymał dotację ze środków publicznych Gminy Miasto Mysłowice w wysokości 3.100,00 zł na realizację zadania publicznego pod nazwą: “Prowadzenie działalności z zakresu promocji zdrowia, promocji honorowego krwiodawstwa i edukacji zdrowotnej na terenie Mysłowic”.


POZOSTAŁE

Rok 2016

Automobilklub Mysłowicki otrzymał dotację ze środków publicznych Gminy Miasto Mysłowice w wysokości 2.950,00 zł na realizację zadania publicznego pod nazwą: “Prowadzenie działalności z zakresu promocji zdrowia, promocji honorowego krwiodawstwa i edukacji zdrowotnej na terenie Mysłowic”.

Sprawozdanie częściowe z realizacji zadania…
potwierdzenie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadania publicznego

Rok 2015

Automobilklub Mysłowicki otrzymał dotację ze środków publicznych Gminy Miasto Mysłowice w wysokości 8.000,00 zł na realizację zadania publicznego pod nazwą: “Organizacja uprawiania sportu w dyscyplinie sport motorowy – uczestnictwo w międzynarodowych i ogólnopolskich imprezach zaliczanych do sportów popularnych w dwóch dyscyplinach: turystyka motorowa i nawigacja samochodowa”.

Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego (uczestnictwo w imprezach zaliczanych do sportów popularnych)

potwierdzenie rozliczenia dotacji

Automobilklub Mysłowicki otrzymał dotację ze środków publicznych Gminy Miasto Mysłowice w wysokości 2.000,00 zł na realizację zadania publicznego pod nazwą: “Organizacja uprawiania sportu w dyscyplinie sport motorowy poprzez organizację imprez: “Rajd Zagłębiowski” i “Rajd Szwendaczek”.

Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego (organizacja imprez_ _Rajd Zagłębiowski_ i _Rajd Szwendaczek)

Automobilklub Mysłowicki otrzymał dotację ze środków publicznych Gminy Miasto Mysłowice w wysokości 2.000,00 zł na realizację zadania publicznego pod nazwą: “Prowadzenie działalności z zakresu zdrowia, promocji honorowego krwiodawstwa i edukacji zdrowotnej na terenie Mysłowic”.

Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego _Prowadzenie działalności z zakresu zdrowia, promocji honorowego krwiodawstwa i edukacji zdrowotnej na terenie Mysłowic_

potwierdzenie przyjęcia sprawozdania

Rok 2014

Automobilklub Mysłowicki otrzymał dotację ze środków publicznych Gminy Miasto Mysłowice w wysokości 5.000,00 zł na realizację zadania publicznego pod nazwą: “Organizacja uprawiania sportu w dyscyplinie sport motorowy – uczestnictwo w międzynarodowych i ogólnopolskich imprezach zaliczanych do samochodowych rajdów na orientację w kategoriach: turystyka motorowa i nawigacja”.
sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego

Sprawozdanie z działalności statutowej w 2014 roku.
realizacja celów statutowych 2014

Potwierdzenie przyjęcia sprawozdania końcowego z wykonania zadania

 Rok 2013

 Automobilklub Mysłowicki otrzymał dotacje ze środków Urzędu Miasta Mysłowice na realizację zadań publicznych w wysokości 12.882,94 zł, w tym:

– organizacja uprawiania sportu przez klub sportowy w dyscyplinie sport motorowy – organizacja dwóch samochodowych rajdów na orientację w kategoriach: turystyka motorowa i nawigacja
Organizacja dwóch samochodowych rajdów na orientację….

– organizacja uprawiania sportu przez klub sportowy w dyscyplinie sport motorowy – uczestnictwo w międzynarodowych i ogólnopolskich imprezach zaliczanych do samochodowych rajdów na orientację w kategoriach: turystyka motorowa i nawigacja
uczestnictwo w międzynarodowych i ogólnopolskich imprezach zaliczanych do…..

– Nie kuś losu – bądź przezorny na drodze – promocja bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz wiedzy o udzielaniu pierwszej pomocy
Nie kuś losu – bądź przezorny na drodze…

Sprawozdanie z działalności w 2013 roku
realizacja celów statutowych 2013B