Jak zostać członkiem Automobilklubu Mysłowickiego

Składka członkowska na 2023 r. wynosi 80,00 zł, za wyjątkiem:
– osób w wieku szkolnym, rencistów i emerytów składka wynosi 40,00 zł,
–  rodzin będących członkami Klubu składka dla jednego współmałżonka wynosi 40,00 zł,
–  osób, których stan członkowski w Automobilklubie Mysłowickim wynosi nieprzerwanie 30 lat zostają zwolnione z opłaty składki członkowskiej za bieżący rok zachowując przy tym wszelkie prawa przysługujące członkom Automobilklubu Mysłowickiego.
Dla osób, które po raz pierwszy chcą zapisać się do Klubu składka członkowska wzrasta dodatkowo o kwotę wpisowego  w wysokości 200,00 zł.

Wpłat można dokonywać przelewem na poniższe dane:
Automobilklub Mysłowicki  ul. Obrzeżna Północna 24, 41-400  Mysłowice
Bank Pekao S.A. o/Mysłowice nr  94 1240 4315 1111 0000 5296 3298 z dopiskiem: składka członkowska za rok 2022 lub w biurze Klubu przy ul. Obrzeżnej Północnej 24 w Mysłowicach.

REGULAMIN CZŁONKOWSKI
AUTOMOBILKLUBU MYSŁOWICKIEGO

1. Członkiem może zostać osoba fizyczna lub prawna, która pragnie wnieść swój wkład pracy społecznej w realizację celów statutowych Automobilklubu.
2. Osoba małoletnia może zostać członkiem za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
3. Warunkiem przyjęcia jest wypełnienie deklaracji członkowskiej, informacji RODO oraz akceptacja przynajmniej jednego członka Zarządu.
4. Z chwilą zdania deklaracji członkowskiej, informacji RODO i opłaceniu składki, członek rozpoczyna staż kandydacki.
5. Członek kandydat korzysta z takich samych praw jakie przysługują członkom zwyczajnym z wyjątkiem:
– czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu oraz prawa udziału w głosowaniu na Walnym Zebraniu Członków (zgodnie z & 12 ust. 6 Statutu),
– częściowego lub całkowitego zwrotu kosztów poniesionych w celu realizacji celów statutowych KLUBU w miarę możliwości finansowych Stowarzyszenia.
6. Członek kandydat zostaje członkiem zwyczajnym po upływie stażu kandydackiego (12 miesięcy), pozytywnej opinii opiekuna oraz po akceptacji przynajmniej jednego członka Zarządu.
7. Członek zwyczajny ma prawo do:
– czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu,
– uczestniczenia w zebraniach, szkoleniach, odczytach, konferencjach itp.  organizowanych przez władze,
– zgłaszanie opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz,
– korzystania z urządzeń i sprzętu będących własnością Klubu na zasadach określonych przez Zarząd,
– noszenia odznaki organizacyjnej,
– zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków lub wykluczeniu z Klubu,
– częściowego lub całkowitego zwrotu kosztów poniesionych w celu realizacji celów statutowych w miarę możliwości finansowych Stowarzyszenia.
8. Członek zwyczajny jest zobowiązany do:
– aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Klubu,
– przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz,
– regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Klubie.
Więcej informacji znajduje się w Statucie Automobilklubu Mysłowickiego.

deklaracja członkowska
rodo informacja dla członkow stowarzyszenia